مقاومت ايران اعدام جنايتكارانه زنداني سياسي كرد بهروز آلخاني، را به خانواده و دوستان او و به مردم كردستان تسليت مي گويد و از عموم هموطنان به ويژه جوانان سراسر كشور ميخواهد عليه اعدامهاي وحشيانه، به خصوص اعدام زندانيان سياسي به پاخاسته و به حمايت از خانواده اعدام شدگان و زندانيان سياسي قيام كنند.

مقاومت ايران جامعه جهاني به ويژه اتحاديه اروپا و آمريكا و همچنين ملل متحد و ارگانهاي مدافع حقوق بشر را به محكوم كردن اعدام بهروز آلخاني فرا مي خواند و تأكيد مي كند سكوت در مقابل اعدامهاي فزاينده در ايران، همزمان با سفر مقامهاي ارشد اروپايي به ايران به هر دليلي كه باشد هيچ مفهومي جز همدستي با فاشيسم ديني حاكم و تشويق آن در ادامه و تشديد اين جنايتها ندارد.
بهروز آلخاني، 30ساله، اهل سلماس، در 7بهمن 88 بازداشت شد و پس از 6 سال شكنجه و حبس در اولين ساعات بامداد 4 شهريور از جمله به اتهام مشاركت در قتل دادستان جنايتكار كرد به همراه 5 زنداني ديگر اعدام شد.  او بر اثر شدت شكنجه ها و شرايط وخامت بار زندان از بيماري قلبي رنج مي برد.
بي ترديد اين اعدامهاي وحشيانه و خون پاك شهيدان راه آزادي، اراده مردم ايران به ويژه جوانان ميهن را در مبارزه عليه ديكتاتوري ديني مضاعف خواهد كرد و روند سرنگوني آن را را شتاب خواهد داد.

دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران
4شهريور 1394 (26 اوت 2015)