حذف احمدی نژاد جراحی جدید درون رژیم و علامت آشکار مرحله پایانی آن

حذف محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور پیشین رژیم آخوندی، از کاندیداتوری ریاست جمهوری که به دستور شخص خامنه ای صورت گرفت، جراحی جدیدی در درون فاشیسم دینی حاکم بر ایران و علامت آشکار مرحله پایانی این رژیم است. کاندیداتوری احمدی نژاد به رغم مخالفت خامنه ای و حذف او حاکی از اوجگیری جنگ گرگها، ضعف شدید خامنه ای و تشتت درونی باند اوست.

احمدی نژاد کسی است که خامنه ای به کمک پاسداران و مهندسی انتخابات او را در سالهای ۱۳۸۴و ۱۳۸۸ به ریاست جمهوری رساند و بر سایر باندهای رژیم تحمیل کرد. خامنه ای بارها اعلام کرده بود احمدی نژاد را بر سایرین از جمله رفسنجانی ترجیح می دهد.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
اول اردیبهشت ۱۳۹۶ (۲۱ آوریل ۲۰۱۷)