نه به نمایش مسخره انتخابات آخوندی - رای من سرنگونی - تظاهرات در اسلو

نروژ - اسلو - مقابل پارلمان نروژ - تظاهرات جمعی از حامیان مقاومت علیه نمایش مسخره آخوندی با شعار نه به شیاد نه به جلاد رای من سرنگونی - جمعه ۱ اردیبهشت ۹۶

نه به نمایش مسخره انتخابات آخوندی - رای من سرنگونی - تظاهرات در اسلو

نه به نمایش مسخره انتخابات آخوندی - رای من سرنگونی - تظاهرات در اسلو

نه به نمایش مسخره انتخابات آخوندی - رای من سرنگونی - تظاهرات در اسلو

نه به نمایش مسخره انتخابات آخوندی - رای من سرنگونی - تظاهرات در اسلو

نه به نمایش مسخره انتخابات آخوندی - رای من سرنگونی - تظاهرات در اسلو

نه به نمایش مسخره انتخابات آخوندی - رای من سرنگونی - تظاهرات در اسلو