هلند - لاهه - مقابل پارلمان کشور - شنبه ۲ اردیبهشت - تظاهرات جمعی از حامیان مقاومت علیه نمایش قلابی دیکتاتوری مذهبی آخوندی - با شعار نه به شیاد نه به جلاد رای من سرنگونی

محکومیت نمایش انتخابات قلابی آخوندی در ایران - تظاهرات در هلند لاهه مقابل پارلمان

محکومیت نمایش انتخابات قلابی آخوندی در ایران - تظاهرات در هلند لاهه مقابل پارلمان

محکومیت نمایش انتخابات قلابی آخوندی در ایران - تظاهرات در هلند لاهه مقابل پارلمان

محکومیت نمایش انتخابات قلابی آخوندی در ایران - تظاهرات در هلند لاهه مقابل پارلمان