هراس مرگبار امام جمعه های خامنه ای از موقعیت خطیر و بحرانی رژیم

آخوند احمد خاتمي مهره خامنه اي در مجلس خبرگان در نمايش جمعه اين هفته تهران، درباره هراس نظام از بحران انتخابات و پیامدهای شقه و مخاصمات حکومتی گفت: «در هیچ دوره ای به اندازه این دوره دشمنان این ملت از چند ماه قبل تو رسانه هاشون حضور مصداقی پیدا کردند به کی رای بدهید به چه کسی رای ندهید و پیداست میخواهند مهندسی اجرایی کشور رو اینها با تبلیغاتشون عوض کنند. باور کنیم که دشمنان ما در حال یک جنگ تمام عیار فرهنگی هستند. این سایتها و فضای مجازی بخشی از این فضای نبرد دین اخلاق هویت نظام اسلامی رو هدف قرار دادند. احساس این است که طی سالهای اخیر دشمنان از حالت تدافعی در آمدند دارند تهاجمی عمل میکنند تهاجمی این اهانت های اینها یک نمونه تهاجم هست».

آخوند علم الهدی، امام جمعه و نماینده خامنه‌ای در مشهد، موقعیت رژیم را در آستانه نمایش انتخابات، یک موقعیت خطیر و بحرانی توصیف کرد و با ترس و نگرانی گفت: «در موقعيتهاي بحراني و مخصوصا در بحرانها و بحبوحه هاي تعاملات و تحولات سياسي در اين جامعه مسئوليت و تكليف پاسداري از انقلاب و ظرفيتهاي انقلاب رو نبايد فراموش كنيم. برادران و خواهران در اين روزها هر تحول سياسي و هر موقعيت تحول سياسي و اجتماعي در كشور ما پيش مياد يك حركت و يك موقعيت خطير براي ما است. ما بايد توجه داشته باشيم در اين تحولات سياسي كه در جامعه ما پيش ميايد, ما دقيقا بر لبه تيز يك تيغي قرار داريم كه يكطرفش سقوط است و يك طرفش اوجگيري و بالارفت است. مردم ما مراقب نباشند, مواظب نباشند ممكنه در اين تحول سياسي بكلي باز ساقط بشيم و از همه چيز سقوط كنيم. اين بيرونيها نه تنها مي خواهند ما رو تصاحب كنند, آقا اين بيرونيها ميخواهند ما نباشيم, اصل وجود ما رو نمي خواهند , اصل انقلاب ما رو نمي خواهند, اينها انقلاب رو مي خواهند  براندازي كنند, منتهي اگر در مقابل اينها ايستاديم بر فرضي هم كه شكست بخوريم كه اين فرض محاله براي توانمنديها و قدرت ما در داخل اين كشور, انها با زور بيايند انقلاب رو براندازي كنند, بهتر از اين استكه انقلاب ما رو استحاله كنند...