تجمع اعتراضی کارگران  در مقابل مجلس آخوندی

به منانسبت ماه می روز جهانی کارگر، تعداد زیادی از کارگران کارخانه های مختلف و کارگران اخراجی و ... دست به یک تجمع اعتراضی جلوی مجلس آخوندی زده اند.

از همان ساعات اولیه صبح نیروی سرکوبگر انتظامی و لباس شخصی های خامنه ای مانع شکل گیری و تجمع کارگران شدند.
درحال حاضر درگیری و کشکمش بین کارگران تجمع کننده و ماموران انتظامی در مقابل مجلس ادامه دارد.