مقاومت ایران نسبت به خطر جانی برای زندانی سیاسی آقای علی معزی هشدار می دهد و عموم مراجع بین المللی حقوق بشر به ویژه کمیسر عالی حقوق بشر، گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران و گزارشگر ویژه حق آزادی دین یا عقیده و گروه کاری دستگیریهای خودسرانه را به اقدامی فوری و مؤثر برای رسیدگی به وضعیت او که به زندان فشافویه تبعید شده است، فرا می خواند.

روز دوشنبه 11 اردیبهشت آقای معزی به طور ناگهانی از سلولهای انفرادی بند 209 اوین به زندان فشافویه در حسن آباد در جنوب تهران انتقال یافت. وی بر اساس احکام قضاییه همین رژیم دو سال پیش محکومیتش پایان یافت اما دژخیمان با پرونده سازیهای مکرر او را همچنان در زندان نگه داشته و مورد شکنجه و آزار قرار می دهند.
رژیم ضدبشری آخوندی از زندان فشافویه که در حکم اردوگاه کار اجباری است به عنوان تبعیدگاه زندانیان سیاسی استفاده می کند و انتقال آقای معزی 66 ساله به این زندان به منظور زجرکش کردن اوست که به خاطر تحمل سالها حبس و شکنجه از بیماریهای مختلف ازجمله بیماری سرطان و انسداد روده رنج می برد.
سهراب سلیمانی برادر پاسدار قاسم سلیمانی این زندان را که فاقد امکانات حداقل است برای تحت فشار قرار دادن زندانیان راه اندازی کرده است. بیماران تنها اگر در حال مرگ باشند به بهداری منتقل می شوند که فاقد کمترین امکانات است. در حالیکه در هریک از بندهای این زندان 10 تخت وجود دارد هفتاد زندانی روی هم تلنبار شده اند و بقیه در وضعیتی وخیم بر روی زمین استراحت می کنند. آب این زندان نیز به طور مستمر قطع است.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
 12 اردیبهشت 1396 (2 مه 2017)