محکومیت نمایش انتخابات قلابی آخوندی در سوئد

 محکومیت نمایش انتخابات قلابی آخوندی در سوئد - شنبه ۱۶ اردیبهشت - استکهلم و برس

استکهلم - سوئد

 محکومیت نمایش انتخابات قلابی آخوندی در سوئد

 محکومیت نمایش انتخابات قلابی آخوندی در سوئد

 محکومیت نمایش انتخابات قلابی آخوندی در سوئد

برس - سوئد

 محکومیت نمایش انتخابات قلابی آخوندی در سوئد

 محکومیت نمایش انتخابات قلابی آخوندی در سوئد

 محکومیت نمایش انتخابات قلابی آخوندی در سوئد