آخوند احمد خاتمی:‌ مجاهدین جوانان را از خمینی جدا کردند

آخوند احمد خاتمی از مهره‌های خامنه‌ای در تلویزیون حکومتی درباره قطب بندی اجتماعی در قیامها و رویگردانی جوانان از رژیم ولایت فقیه وروی آوردن آنها به مجاهدین گفت: «... اول انقلاب منافقین آمدن تعدادی از جونهارو از امام بروندند, جدا کردند...
اردوگاه‌ها رو ببین تو فتنه ۸۸ اردوگاه‌ها شفاف, شفاف روشن بود ... منافقین بودند در یک اردوگاه هم ایثارگران بودند...
متأسفانه این روزها تو بعضی از فضاها می‌خوانیم کسان دیگری دارن این تجربه شکست خورده را مطرح می‌کنند بنام ملت حرف می‌زنند خودشون رو نماینده ۸۰ میلیون ملت میدانند و حرف‌های بودار می‌زنند, حرف‌های مشکوک می‌زنند...».