در جلسات جوامع ايرانيان در شهرهاي كلن، هامبورگ و اشتوتگارت در آلمان، استرون استيونسون، با تاکیدبه مشاهداتش از تواناییهای مقاومت ایران و فداکاریهای مجاهدان اشرفی در نبرد با استبداد مذهبی، این مقاومت را تهديد واقعي و دائمي برای رژیم شکننده آخوندها و تضمین آزادی مردم ایران توصیف کرد.

استرون استيونسون در سخنراني‌هاي خود در ديدار با اشرف‌نشان‌ها در آلمان مواردي را از كارزارهاي پيروزمندانة مقاومت ايران در سال‌هاي اخير برشمرد، و گفت: «در سالهايي که من با سازمان مجاهدين خلق و شوراي ملي مقاومت ايران  از نزديک کار کرده‌ام، دريافته‌ام که آنها واقعاً يک جنبش دمکراتيک هستند و هيچ چيزي براي خودشان نمي‌خواهند...
واکنش هاي ترس آلود آخوند ها  اين امر را ثابت ميکند که شوراي ملي مقاومت،  تنها تهديد واقعي و دائمي اين رژيم شکننده است.
... دليلي که من کتاب «از خود گذشتگي» را  در رابطه با اپوزيسيون ايران نوشتم اين بود که قاطعانه معتقدم، تنها راه حل بحران کنوني خاورميانه و تنها راه حل مقابله با بنيادگرايي اسلامي و تروريسم، حمايت از اپوزيسيون اصلي دمکراتيک ايران، در مبارزه با (رژيم) ايران است...».
وي با اشاره به ديدار خود با مجاهدان اشرفي، افزود: «در خانوادة بزرگ مقاومت ايران، هر زمان که ما دست در دست يکديگر،  محکم ايستاديم و بهاي آن‌را پرداخت کرديم، قادر بوديم راه باز کنيم و تمامي موانع را کنار بزنيم.....
من به ويژه مي‌خواهم نسل جوان را تشويق کنم که وقت و انرژي بيشتري به سازمان مجاهدين خلق اختصاص دهند. اعضاي مقاومت ايران بايد براي شما شاخص باشند. آنها براي تحقق آزادي در ايران، فداي بسياري كرده‌اند هر عضوي از اين مقاومت، شخصاً انتخاب کرده که براي به‌دست‌آوردن آزادي و سرنگوني ديکتاتوري مذهبي در ايران بجنگد».
استرون استيونسون با تأكيد بر لزوم پايان‌دادن به سياست مماشات و استمالت از فاشيسم مذهبي حاكم بر ايران، افزود: «خانم مريم رجوي رهبر شجاع و توانمند جنبش اصلي اپوزيسيون (ايران) است. او نماد برجسته‌يي از  عنصر ضد بنيادگرايي است و همة ما بايد از منشور وي براي آزادي، عدالت، حقوق بشر و حقوق زنان، حمايت کنيم....
استرون استيونسون در سخنراني‌هاي خود در جلسات هامبورگ، كلن و اشتوتگارت آلمان دربارة بن‌بست‌هاي رژيم آخوندي در آستانة نمايش انتخابات، تصريح كرد: « اين رژيم بسيار ضعيف و فاسد و در لبة پرتگاه است. همانطور که خانم رجوي گفت، ميتوان و بايد آن‌را سرنگون كرد...».
وي در پايان سخنانش خطاب به حاميان مقاومت در آلمان، گفت: « در تمام سالياني که در سياست بوده‌ام، هيچ جنبش سياسي و يا حزبي را نديده‌ام که (هم‌چون مقاومت ايران) اينچنين متعهد بر اصول، حاضر به چنين  از خودگذشتگي‌هايي  براي رسيدن به آرمان والاي آزادي بوده باشد. مطمئنم که روزهاي عمر رژيم به شمارش افتاده و آزادي و عدالت براي مردم ايران به‌زودي فرا خواهد رسيد.