کارزار تحریم نمایش انتخابات خلیفه ارتجاع در شهرهای میهن