کارزار تحریم نمایش انتخابات خلیفه ارتجاع در شهرهای میهن: رأی ما سرنگونی، زنده باد ارتش آزادیبخش ملی

کارزارتحریم نمایش انتخابات خلیفة ارتجاع در شهرهای میهن: رأی ما سرنگونی، زنده باد ارتش آزادیبخش ملی؛ گزارشهایی از تهران، کرمانشاه، اصفهان، مشهد، سنندج، فرخ‌شهر و شهرکرد