کارزار تحریم نمایش انتخابات خلیفه ارتجاع در شهرهای میهن: رأی من سرنگونی است، زنده باد ارتش آزادیبخش ملی

گزارشهایی از تهران، کرمانشاه، قزوین، بومهن، رفسنجان، کهگیلویه، اراک، مشهد، همدان، بندرعباس، ارسنجان، پاسارگاد، کرج، شهر کرد