تحریم نمایش انتخابات قلابی خلیفه ارتجاع توسط حامیان مقاومت در سوئد - رای من سرنگونی

تحریم نمایش انتخابات قلابی خلیفه ارتجاع توسط حامیان مقاومت در سوئد -  استکهلم - با شعار نه به جلاد نه به شیاد رای من سرنگونی

تحریم نمایش انتخابات قلابی خلیفه ارتجاع توسط حامیان مقاومت در سوئد - رای من سرنگونی

تحریم نمایش انتخابات قلابی خلیفه ارتجاع توسط حامیان مقاومت در سوئد - رای من سرنگونی

تحریم نمایش انتخابات قلابی خلیفه ارتجاع توسط حامیان مقاومت در سوئد - رای من سرنگونی

تحریم نمایش انتخابات قلابی خلیفه ارتجاع توسط حامیان مقاومت در سوئد - رای من سرنگونی