تحریم نمایش انتخابات قلابی فاشیسم دینی توسط حامیان مقاومت در هلند - لاهه

تحریم نمایش انتخابات قلابی فاشیسم دینی توسط حامیان مقاومت در مقابل پارلمان هلند - لاهه - شنبه ۲۳ اردیبهشت

نه به شیاد نه به جلاد رای من سرنگونی نظام ولایت

تحریم نمایش انتخابات قلابی فاشیسم دینی توسط حامیان مقاومت در هلند - لاهه

تحریم نمایش انتخابات قلابی فاشیسم دینی توسط حامیان مقاومت در هلند - لاهه

تحریم نمایش انتخابات قلابی فاشیسم دینی توسط حامیان مقاومت در هلند - لاهه