وحشت در ولایت بحران‌زده خلیفه ارتجاع: فتنة بزرگ در راه است، به هوش باشید، نصب عکس مریم رجوی در زیر پل ستارخان

باند خامنه ای در واکنش به کارزار سراسری تحریم: فتنه بزرگ در راه است، به هوش باشید، نصب عکس مریم رجوی در زیر پل ستارخان امروز . این هم نتایج سخنان روحانی
«تحرکات مشکوک در تهران! گزارشهای دریافتی حاکیست عکس مریم رجوی، در چند نقطه از شهر تهران دیده شده / این تصویر که می بینید زیر پل ستارخان می باشد»
آقای روحانی! وقتی به عنوان رئیس جمهور این کشور از مجاهدین و فتنه گران حمایت میکنید و طرفداران شما خونخواه مجاهدین میشوند، اینهم نتیجه اش هست که به خودشان جسارت چنین کارهایی را می دهند.تاسف... که مریم رجوی و یارانش را تائید میکنند و خونخواه آنها شده اند.
ما این عکس را به دلیل اینکه حامیان اصلی روحانی بابت اعدامهای سال ۶۷ اعتراض کرده و از مجاهدین حمایت کرده اند را به روحانی و دارو دسته اش مربوط میدانیم.