کارزار تحريم نمايش انتخابات در شهرهاي ميهن: نه به روحاني شياد، نه رئيسي جلاد، رأي ما سرنگوني رژيم ولايت فقيه، زنده باد ارتش آزادي

کارزار تحريم نمايش انتخابات در شهرهاي ميهن: نه به روحاني شياد، نه رئيسي جلاد، رأي ما سرنگوني رژيم ولايت فقيه، زنده باد ارتش آزادي،

گزارش‌هايي از تهران، اصفهان، مشهد، بوشهر، ايرانشهر، كرمانشاه، ايلام، گلپايگان، كرج، تبريز، همدان و اهواز