پاره کردن و آتش زدن بنرهای تبلیغاتی آخوند روحانی و آخوند رئیسی

در حالی که دو روز به نمایش انتخابات مانده جوانان در شهرهای مختلف از جمله تهران، اصفهان، مشهد، مراغه، مازندران، قزوین بنرهای آخوند شیاد روحانی و آخوند جلاد رئیسی را پاره کرده و به آتش کشیدند.

 

پاره کردن و آتش زدن بنرهای تبلیغاتی آخوند روحانی و آخوند رئیسی

پاره کردن و آتش زدن بنرهای تبلیغاتی آخوند روحانی و آخوند رئیسی

پاره کردن و آتش زدن بنرهای تبلیغاتی آخوند روحانی و آخوند رئیسی

پاره کردن و آتش زدن بنرهای تبلیغاتی آخوند روحانی و آخوند رئیسی

پاره کردن و آتش زدن بنرهای تبلیغاتی آخوند روحانی و آخوند رئیسی

پاره کردن و آتش زدن بنرهای تبلیغاتی آخوند روحانی و آخوند رئیسی