کارزار تحریم نمایش انتخابات در شهرهای میهن

کارزار تحریم نمایش انتخابات در شهرهای میهن: رأی ما سرنگونی، زنده باد ارتش آزادی، گزارش‌هایی از تهران، شیراز، ارومیه، مشهد، اراک و قائمشهر