نگرانی خلیفه ارتجاع ازعواقب مخاصمات باندهای رٰژیم در نمایش انتخابات و خطر آن برای امنیت نظام

خامنه ای دو روز مانده درآستانه نمایش انتخابات آخوندی، غیظ خود را از مفتضح شدن رژیم در نمایشهای مناظره و مخاصمات باندهای حکومتی نشان داد.

وی گفت:‌ «در بحث ها و حرفهای انتخاباتی گاهی یک حرفهایی زده شد که شایسته ملت بزرگ ایران نبود لیکن حضور مردم همه این مسائل را حل خواهد کرد
من یک عرض هم بکنم به طرفدارهای نامزدهای انتخاباتی خب هر کسی از این آقایان محترم نامزدهای انتخابات یک عده طرفدار و علاقمند و سینه چاک و دوستدار و اینها داره اینها هم متانت خودشون رو حفظ کنند هم طرفدارها هم ستادها متانت خودشون رو حفظ کنند انضباط خودشون رو حفظ کنند.
ممکن است عملکردهای مسئولین از قبیل بنده در یک جاهایی مناسب یا مثبت یا کامل یا جامع نباشد اما جمهوری اسلامی اون روزی را خواهد دید که دشمنان مایوس بشوند و از تهدید و زیاده گویی و یاوه گویی نسبت به جمهوری اسلامی ملت ایران دست بردارند

ولی فقیه ارتجاع ضمن ابراز نگرانی از شقه و بحران رژیم در نمایش انتخابات، بر لزوم آمادگی ارگانهای امنیتی و سرکوبگر رژیم تاکیدکرد:
افکت
همه بدانند دستگاه های اجرایی دستگاه های نظارتی دستگاه هایی که حافظ امنیت اند اینها بطور جدی مشغول کار اند مورد اعتمادند دارند کار میکنند هماهنگ هم دارند حرکت میکنند و کار میکنند البته من با وجود این به همان دستگاه هایی که مورد اعتماد اند تاکید میکنم و سفارش میکنم که مراقب باشند آراء مردم مامون باشد امانت اون حفظ بشود خب ممکنه در این خلال این وسط کار کسانی باشند که بخواهند یک تخلفاتی بکنند
چه دستگاه های نظارتی چه دستگاه های اجرایی چه دستگاه هایی که حافظ امنیت اند امنیت رو حفظ میکنند اینها همه ارزش دارند همه مشغول اند البته مراقبت کنند همه مراقبت بکنند بدانند که ملت ایران دشمن دارد».