کارزار تحريم نمايش انتخابات در شهرهاي ميهن: رأي ما سرنگوني، زنده باد ارتش آزادي،

گزارش‌هايي از تهران، بيرجند،كرمانشاه، اصفهان، بندرعباس، ايرانشهر، همدان، رفسنجان، كرمان و شهركرد