اعلام نتایج قطعی و نهایی نمایش انتخابات رژیم و رقم سازی کلان نجومی در دیکتاتوری آخوندی

وزیرکشور حکومت آخوندی ضمن اعلام نتایج قطعی و نهایی نمایش انتخابات رژیم، دریک کلان رقم سازی، ادعا کرد: بیش از 41 میلیون نفر در نمایش شرکت کرده و گویا در اوج خفقان، آرای آزادانه! خود را به صندوقهای استبداد مذهبی حاکم ریخته اند.

طبق رقم سازیهای آخوندی، آخوند حسن روحانی با بیش از 23 میلیون و 549 هزار رأی برنده انتخابات، آخوند ابراهیم رئیسی با بیش از 15 میلیون و 786 هزار رأی دریافتی بخاطر اعدام زندانیان سیاسی نفر دوم، و پس از وی مصطفی میرسلیم دارای 478 هزار رأی و هاشمی طبا، حائز 215 هزار و 450 رأی اعلام شدند.