وزیرکشور حکومت آخوندي ضمن اعلام نتایج قطعی و نهایی نمایش انتخابات رژیم، دریک كلان رقم سازي، ادعا کرد: بيش از 41 ميليون نفر در نمايش شركت كرده و گويا در اوج خفقان، آراي آزادانه! خود را به صندوقهاي استبداد مذهبي حاكم ريخته اند.

طبق رقم سازيهاي آخوندي، آخوند حسن روحاني با بيش از 23 ميليون و 549 هزار رأي برنده انتخابات، آخوند ابراهيم رئيسي با بيش از 15 ميليون و 786 هزار رأي دريافتي بخاطر اعدام زندانيان سياسي نفر دوم، و پس از وي مصطفي ميرسليم داراي 478 هزار رأي و هاشمي طبا، حائز 215 هزار و 450 رأي اعلام شدند.