جودی اسگرو – نمایندة پارلمان فدرال کانادا:

می‌خواهم به همة کسانی که (در گردهمایی پاریس) شرکت می‌کنند سلام کنم. در حالی که ما صدو پنجاهمین سال تأسیس کانادا را جشن می‌گیریم، اصولمان برای صلح و نظم در یک نظام کثرت‌گرا را یادآوری می‌کنم. مؤسسات دموکراتیک ما بدون تضمین حقوق بنیادین بشر برای همة کانادایی‌ها، ممکن نبود.
بنابراین من از شورای ملی مقاومت تحت رهبری خانم رجوی برای تعهد ایران آینده به این حقوق بنیادین بشر تشویق می‌شوم. برنامة ده ماده‌یی خانم رجوی این تعهد را برجسته می‌کند و من معتقدم که این برنامه، تغییر واقعی برای حقوق زنان، حقوق مذاهب و حق رأی را به‌ ارمغان می‌آورد.

آزادی بیان و به‌طور خاص حق رأی همگانی، یکی از مهمترین حقوق در یک دموکراسی است. نقض این حقوق برای هر جمعیتی چه بر اساس جنسیت و چه بر اساس ملیت، نقض روح دموکراسی است. در حالی که در ایران، مردم از این حقوق محروم می‌شوند، ما به‌عنوان زنان و افرادی با ملیت‌های مختلف، ساکت نمی‌نشینیم. من در همبستگی با شما و با مردم ایران می‌ایستم؛ ما به کارمان ادامه خواهیم داد تا از (برقراری) یک ایران آزاد و عادلانه اطمینان حاصل کنیم.


بن اونی آردلان – نایب‌رئیس کمیتة سیاست خارجی پارلمان رومانی:

من در طول چند سال اخیر در تمام گردهمایی‌های ایران آزاد شرکت کرده‌ام. به نظر من بسیار مهم است که همة ما از تمامی دنیا به این تشکل که برای برقراری یک ایران آزاد قدم بر می‌دارد بپیوندیم. شرکت در این گردهمایی به این دلیل مهم است که ما خواستار یک ایران آزاد هستیم که در آن به حقوق بشر احترام گذاشته شود و آزادی ادیان رعایت شود؛ جایی که به انسان‌ها احترام گذاشته شود، نه این‌که انسان‌ها زیر شکنجه و رعب و وحشت دیکتاتور زندگی کنند.


مهم است که ما همگی در این گردهمایی حضور داشته باشیم؛ از جمله مقاماتی از پارلمان‌ها، سناتورها، نمایندگان پارلمان اروپا و از گنگره و سنای آمریکا و سایر مقامات امور خارجة کشورها، تا بتوانیم یک پیام سیاسی بفرستیم؛ پیامی که می‌گوید: ما خواستار ایرانی هستیم که در آن ادیان و انسان‌ها آزادند و به حقوق همه، احترام گذاشته می‌شود. ما می‌خواهیم همگام با ایرانیان در این گردهمایی شرکت کنیم ایرانیانی که با حمایت از خانم مریم رجوی پیام محکمی به رژیمی بدهند که امروز با دیکتاتوری و استبداد، جامعة ایران را به بند کشیده است. بسیار مهم است که آنها صدای ما را بشنوند؛ ما کسانی هستیم که از آزادی و دموکراسی و حقوق بشر حمایت می‌کنیم. به امید این‌ که به زودی با شما در پاریس دیدار کنیم.

 

جان پیر لئو – نایب‌رئیس کمیتة حقوق بشر استان پیومونته ایتالیا، عضو هیأت‌ رئیسة حزب آلترناتیو نوین مردمی:


گردهمایی سال ۲۰۱۷ مقاومت ایران از اهمیت ویژه‌یی برخوردار است؛ با نشانه‌هایی از امید برای آینده. چرا که مقاومت ایران قوی‌تر و گسترده‌تر از گذشته شده است و همة آن‌را مدیون خانم مریم رجوی و زنان و مردانی هستیم که از آن حمایت می‌کنند. از طرف دیگر شاهد تغییر برایندهای بین‌المللی هستیم. دروغ‌گویی‌های رژیم ایران آشکار شده و حمایت این رژیم از تروریسم دیگر بر کسی پوشیده نیست. سیاست‌های آمریکا از مماشات فاصله می‌گیرد؛ از این‌رو فریبکاری‌های رژیم بر همه آشکار می‌شود.

زمان آن فرا رسیده است که با خانم مریم رجوی، دولت دموکراتیک در تبعید و مقاومت ایران همراه شویم و از این فرصت برای یک گردهمایی با شکوه استفاده کنیم. ما مخالف جنگ هستیم و جنگ نمی‌خواهیم؛ اما با حمایت از مقاومت ایران، می‌توان به ایرانی که به حقوق بشر احترام می‌گذارد و تروریسم را محکوم می‌کند، دست یافت. با یک رژیم شناخته‌ شده و یک مقاومت قوی‌تر از هر زمان و با مردمی آگاه، دیگر این وظیفة غرب و نیروهای حقوق بشری و صلح‌ دوست است تا از مقاومت ایران حمایت کنند تا ایران و ایرانی‌ها به عدالت و برابری نزدیک‌تر بشوند.

صمیمانه‌ترین و برادرانه‌ترین تبریک‌ها را برای خانم مریم رجوی و کل مقاومت ایران دارم.