Submit to FacebookSubmit to telegramSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

جلسه علنی مجلس رژیم  شاهد هشدارها و ابراز نگرانیهای باندهای حکومتی نسبت به پیامدهای بحرانهای اقتصادی- اجتماعی و فوران خشم مردم به خاطر افزایش فقر و محرومیت و شکافهای طبقاتی است:

عبدالله رضیان: مجلس رژیم ۲۷بهمن ۹۵: فاصله ما از مردم خطر بزرگی است، هوشیار باشیم-
فاصله طبقاتی در کشور در حال زیاد شدن هست وضعیت اشتغال در مرحله انفجاره متاسفانه و هیچ راهکاری برای رفع این مشکل دیده نمیشه و دور نما نگران کننده است...
... نهادینه شدن فساد و سیاست زده شدن ما مسئولین متاسفانه باعث ایجاد بی اعتمادی در مردم شده و این امر مثل موریانه در حال خوردن نظام و ارزشهای آن از درون هست متاسفانه دولتمردان ما کمتر به این امر توجه دارند چه ما مجلسیان چه دولتمردان و چه قوه قضائیه باید بیشتر توجه کنه و فاصله ما از مردم خطر بزرگی است که باید هوشیار باشیم...
 
ناصر موسوی لاریگانی مجلس رژیم ۲۷ بهمن ۹۵: خواب زمستانی تولید و صنعت و مسکن و سایه سنگین رکود-
هنوز بخش تولید و صنعت و مسکن در خواب زمستانی بسر میبرند سکوت سوله ها و شهرکهای صنعتی تعطیلی بنگاه های تولیدی و ورشکستگی بسیاری از کارخانه ها گویای تداوم سایه سنگین رکود بر تولید کشور است...
روز بروز شاهد افزایش شکاف طبقاتی درجامعه هستیم بدلیل سیاست های اقتصادی لیبرالی فقرا روزبروز فقیر تر و ثروتمندان ثروتمند تر میشوند
بازنشستگان هوانیروز دیروز مهمان مجلس بودند و گریه میکردند از تبعیض هایی که به آنها روا شده کارگران پلی اکلیل ۹ ماه است حقوق نگرفته اند کارگران کاشی نیلو کاشی اصفهان با این مشکل روبرو هستند...

احمد سالک مجلس رژیم ۲۷ بهمن ۹۵: هشدار به وضعیت کارگران پلی اکلیل: ۹ ماه حقوق نگرفته‌اند-
اولا یک تذکری میدهم به ریاست جمهوری که حتما نسبت به کارگران کارخانه پلی اکلیل اصفهان رسیدگی کنند ۹ ماه است حقوق ندادند و با معضلاتی روبرو هستند...
 
عبدالرضا عزیزی، مجلس رژیم ۲۷ بهمن ۹۵: بزرگترین سرطان در شریانهای اقتصادی نظام -
به حال بزرگترین سرطان کشور که در شریانهای اقتصادی اون جاری است چاره ای بیندیشیم نظام پولی و بانکی کشور دچار سرطان بدخیمی است
ما سرزمین مان را از جنگ نظامی می توانیم نجات بدهیم اما از جنگ اقتصادی و ارزی با روند کنونی نمی توانیم
جریان خون اقتصادی کشور در حال حاضر جریان پول سرطانی شده