جمعي از زندانيان سياسي زندانهاي مختلف رژم خمینی (كه اسامي انها ذيلا امده است) حمايت بخش فارسي بي بي سي از شكنجه در ايران را محكوم كردند.

  اين زندانيان كه خود هر لحظه در معرض فشار و شكنجه دژخيمان فاشيسم مذهبي قراردارند، هموطنان آزاديخواه را به محكوم كردن اين اقدام ضد انساني و ضد موازين حقوق بشر، فراخواندند.

 

 1. جابر آباديان
 2. جواد آباديان
 3. ملك محمد آباديان
 4. هادي آباديان
 5. فريد آزموده
 6. حسن آشتیانی
 7. محمد امين آگوشي
 8. پوريا ابراهيمي
 9. رضا اكبري منفرد  
 10. حميد برهاني
 11. شفيع محمد بلوچ زهي
 12. حمید (ماشاالله) حائری
 13. ايرج حاتمي
 14. خالد حرداني
 15. رسول حرداني
 16. ايوب ريگي
 17. شاهين ذوقي تبار
 18. سعيد شيرزاد
 19. علی صلان پور
 20. عليرضا فراهاني
 21. اصغر قطان.
 22. آيه الله سيد حسين كاظميني بروجردي
 23. صالح كهندل
 24. علیرضا گلی پور
 25. سعيد ماسوري
 26. ايرج محمدي
 27. علي معزي
 28. نظام ملازاده
 29. پيروز منصوري
 30. غفار نقشبندي
 31. اسدالله هادي
 32. ميثاق يزدان نژاد

ساير زندانيان دربند

33.بابک آسیابی

34.علی عسگری