با کمال تأسف و تأثر از درگذشت اشرف نشان سخت کوش و یار دیرین مجاهدین و مقاومت ایران اقای محمد اعتمادی در کانادا مطلع شدیم.

محمد عزیر تا آخرین روزهای حیات پربارش دمی از مبارزه با رژیم ضد بشری حاکم بر میهنمان دست نکشید و تا آخرین نفس بر عهد و پیمانش با مجاهدین و خلق قهرمان ایران و فادار بود. او پدر دو مجاهد خلق بود و خود نیز در تمامی صحنه های فعالیت برای افشای دشمن ضد بشری و رساندن صدای آزادیخواهی مردم ایران حضوری فعال داشت.
درگذشت آقای محمد اعتمادی را به فرزندان مجاهد و خانواده گرامی اش و به خانواده بزرگ مقاومت و به ویژه به یاران و همرزمانش در کانادا تسلیت می گوییم.
بی شک یارانش جای خالی او را درهمه تلاشهای مقاومت پر می کنند و او و همه عزیزان سفر کرده در فردای آزادی میهنمان از چنگال دیکتاتوری آخوندی در جشن بزرگ آزادی حضور خواهند داشت.