۴۰ سال جنایت، زندان، دادگاه اسلامی!!، شلاق، دار، دزی و۴۰ سال گرسنگی ..
با یک همبستگی بزرگ این رژیم قرون وسطایی را سرنگون کنیم

چهل سال جنایت رژیم آخوندی - اثر رضا اولیا