صدور ِاحکام ِصد و ده سال حبس برای هفت تن از دستگیرشدگان ِاعتراضات کارگران هفت تپه، دیکتاتوری آخوندی را به شدت مفتضح و ناگزیر از یک عقب نشینی سطحی کرد.

روز شنبه ۱۶شهریور قضائیه خامنه ای تحت ِریاست ِآخوند ِجلاد ابراهیم رئیسی، هفت تن از دستگیرشدگان اعتراضات ِ کارگران ِنیشکر ِهفت تپه شامل، ساناز الهیاری، سپیده قلیان، عسل محمدی، امیر امیرقلی، اسماعیل بخشی، محمد خنیفر و امیرحسین محمدی‌فر را که در جریان ِاعتصابهای سال ِگذشته ِنیشکر هفت تپه دستگیر شده بودند، به ۱۸ سال تا ۶ سال زندان محکوم کرد.
به دنبال این احکام ظالمانه، که مجموعاُ ۱۱۰ سال زندان است، رژیم آخوندی که با موجی از اعتراضهای گسترده روبه‌رو شد، به‌خاطر جلوگیری از تبدیل شدن ِاین اعتراضات به تظاهرات و قیام، به یک عقب نشینی ِسطحی مبادرت کرد و آخوند رئیسی سردژخیم ِقضائیه رژیم قول ِتجدیدنظر در این احکام ِسنگین را داد.