همزمان با دومین تظاهرات هموطنان آزاده علیه حضور آخوند شیاد حسن روحانی در مقرملل متحد با شعارهای کوبنده نه به آخوند روحانی نه به فاشیسم دینی،آري به يك ايران آزاد و دموکراتیک، نمایشگاهی از نقض شدید حقوق بشر در ایران تحت حاکمیت آخوندها در مقابل سازمان ملل، برگزار شد.

این نمایشگاه که همزمان با اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد که در آن صدها تن از بالاترین شخصیت های سیاسی کشورهای جهان شرکت می کنند برگزار شد بار دیگر خواست مردم ایران در نفی این حاکمیت ضدبشری و برقراری نظامی مردمی و دموکراتیک را در معرض دید جهانیان قرار داد.