مسعود رجوی: شورش ادامه دارد- تنها جواب شیخ آتش، آتش شعله برکش- پیام شماره ۱۷