از فردای دروغگویی های خامنه ای مبنی بر «کم اهمیت بودن» فاجعه کرونا درکشور که صد البته رژیم آخوندی مسئول اصلی ابعاد رشد و نمو آن می باشد، شاهد تناقض گویی های مکرر ولی فقیه و صدور انواع و اقسام دستور العمل قیژ و ویژدار از سوی وی می باشیم.

به یقین بیان چنین تناقضاتی ریشه در روحیه باختگی و سردرگمی حاکمیت ، بویژه ولی فقیه بعنوان مسئول اصلی این فاجعه عظیم انسانی در ایران دارد.
وی در در نامه‌ای به پاسدار حسین باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح حکومت از جمله نوشته است: ««علاوه بر درمان و ایجاد مراکز درمانی مانند بیمارستان صحرایی و نقاهتگاه و غیره، به پیشگیری از شیوع بیشتر بیماری با شیوه‌های لازم نیز بپردازد».

خامنه ای با این طرح تلاش دارد تا فضای کشور را هرچه بیشتر نظامی کرده و ابه تقابل با خیزش مردم بجان آمده بپردازد. همچنین این مواضع در حالی است که رژیم آخوندی با انضمام تمامی رسانه های حکومتی تا هفته ها از اعلام وضعیت قرمز در کشور و بویژه در بخش های آسیب پذیر خودداری کرده بودند. همچنین عدم ارائه آمار قربانیان که بنا برداده های سازمان مجاهدین خلق به امروز به مرز «۳۶۵۰ نفر» رسیده ، بهترین ادله بر پنهانکاری های عامدانه حکومت در زمینه اطلاع رسانی می باشد.

این وضعیت در حالی است که بسیاری از بیمارستان ها و درمانگاه ها اکنون مملو از بیماران آلوده به وروس کرونا بوده و آمار قربانیان بویژه در میان کادرهای پزشکی ، پرستاران و مددکاران شجاع کشور، روزبروز درحال افزایش است.
به موازت رشد این فاجعه ملی باید به فرضیه بافی های شیادانه خامنه ای برای بدر بردن رژیم از تبعات اجتماعی آن اشاره نمود. براین اساس دست یازیدن به انواع و اقسام «شایعات » وپرتاب کردن «توپ» به زمین دشمن فرضی، همواره یکی از ترفند ها و سناریوهای حکومت در شرائط بروز بحران می باشد.

وی در این رابطه گفته است: ««قرائنی» درباره حمله بیولوژیک وجود دارد» بطوریکه اقدامات سپاه پاسداران «می‌تواند جنبه‌ رزمایش دفاع بیولوژیک نیز داشته و بر اقتدار و توان ملّی بیفزاید».
خامنه ای بدرستی آدرس عامل اصلی پخش ویروس در ایران را داده است. سخن از نیروی سرکوبگر و اهریمنی است که از طریق شرکت های هوایی وابسته به خود ، ویروس کرونا را در ابعاد غیرقابل تصوری به ایران منتقل کرده است.
عدم قرنطینه شهرها و یا مناطق آسیب دیده ، سوء استفاده از باورهای مذهبی مردم، عدم اختصاص توانمندی ها و امکاات سرشار این نیرو برای جامعه ، بخش های پازل جنایات سپاه در حق مردم ایران می باشند.

پیشتر نیز فرمانده سپاه که در میان مردم به «جغجه نظام» معروف است ، چنین فرضیه هایی را برای روحیه دادهن به نیروهای زهوار درفته و روحیه باخته رژیم عنوان کرد بود.
این مواضع در حالی است که تا کنون هیچ کشور و یا دولتی با بافتن انواع و اقسام دروغ و ریا، این چنین با ویروس مرگبار کرونا دست به تقابل نزده است. اصل در تمامی کشورها نخست بر پایه «شفافیت » با مردم و قربایان استوار گردیده تا بدین سان بتوان با هوشیاری و همبستگی هرچه بیشتر به جنگ «ویروس ولایت » رفت.