گردهمایی جهانی ایران آزاد

همبستگی با قیام مردم ایران - حمایت از کانون‌های شورشی و ارتش آزادی

روز جمعه۱۷ژوئیه/۲۷تیر کنفرانس اینترنتی در اشرف ۳

با شرکت نمایندگان و شخصیتهای برجسته سیاسی با عناوین زیر برگزار می شود:

گردهمایی جهانی ایران آزاد
همبستگی با قیام مردم ایران
حمایت از کانون‌های شورشی و ارتش آزادی
۲۷ تیر ۱۳۹۹ (۱۷ ژوئیه ۲۰۲۰)


ساعت: ۱۵۰۰ به وقت اروپا و ۱۷۳۰ به وقت ایران