-    به جانان خرم كه آمدن زنده ياد شجريان را براي ديدن  خانم مرضيه در پاريس تكذيب كرده است!
-    اول اين كه شما آنموقع درايران بوديد .
-    دراين ملاقات خانم بدري پورطباخ هم حضور داشت كه تا لحظه آخر با خانم مرضيه بود.
-    شاهد ديگر هم آقاي ابوالقاسم رضايي ومادر رضائي هاست كه شجريان با ايشان هم ملاقات داشت. عكس بنده وآقاي طاهرزاده هم كه موجود است. شايد خانم     مرضيه با توجه به ترددات شما به ايران صلاح ندانستند به شما چيزي دراين مورد بگويند.