مسعود رجوی: تمام محاسبات رژیم روی انتخابات آمریکا و کنار رفتن ترامپ است، اما بحران سرنگونی امان نمیدهد


مسعود رجوی: تمام محاسبات و سرمایه‌گذاری خامنه ای و روحانی و ظریف بر روی انتخابات آمریکا و کنار رفتن ترامپ است. اما موقعیت انقلابی و بحران سرنگونی که لرزش‌های آن مانند دوران پایانی رژیم شاه مجلس ارتجاع را فرا گرفته امان نمی‌دهد

رهبر مقاومت تأکید کرد:‌ سرنگونی محتوم استبداد دینی با ترامپ و بی ترامپ در تقدیر و بر عهده خود ما و مردم ما و شورشگران در ارتش آزادی است.
خاطر نشان می کنیم که روز یکشنبه ۲۷مهر ۹۹مجلس رژیم آخوندی به صحنه فوران بحرانهای مرحله سرنگونی و حملات پی درپی به روحانی همراه تهدید به استیضاح و برکناری تبدیل شد.
پاسدار قالیباف رئیس مجلس آخوندی گفت: ما روزهای مهمی را در پیش رو داریم، لازمه عبور موفق از این مسیر حرکت دقیق پشت سر رهبر معظم و رصد مداوم دشمن و طراحی متقابل در مقابل توطئه های آن است.مسئولی که متولی حل مسائل مردم است نباید آدرس غلط بدهد و باعث اختلاف درون جامعه و طمع دشمن برای تحریم بیشتر مردم ایران شود.
حسینی کیا عضو مجلس ارتجاع خطاب به رئیس جمهور رژیم گفت: وعده خدا نزدیک است آقای روحانی! بساط ناکارآمدان برچیده خواهد شد آقای رئیس‌جمهور! کاش به جای اعتماد به آمریکا به جوانان کشور اعتماد می‌کردید هنوز هم چشم به خارج از کشور دارید و تاریخ را تحریف می‌کنی!
پاک فطرت عضو دیگر مجلس رژیم گفت: دعوت از روحانی به مجلس برای اتمام حجت بسیار ضروری ست اگر دولتمردان نمی‌توانند مشکل را حل کنند برابر قانون اساسی با آنان برخورد شود.