آ‌قای مسعود رجوی مسئول شورای ملی مقاومت ایران
خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیدە شورای ملی مقاومت ایران

با کمال تأسف و اندوە فراوان در گذشت مجاهد مبارز، حمید اسدیان را به شما و کلیه اعضای مقاومت سراسری تسلیت میگویم. شکی نیست که فقدان این مبارز بزرگ خسارت بزرگی برای همه ما بود.
آ‌قای حمید اسدیان یکی از فعالترین و صادق ترین مبارزان راه آزادی بود کە با کوشش و صداقت و رفتار و اعمال انقلابی، موجب محبوبیتش نزد دوستان در مقاومت ایران شدە بود.
بندە در چند جلسه ای کە با ایشان در فرانسه داشتم برایم مشخص شد که با مجاهدی وارسته، آگاه و عاشق آ‌زادی در گفتگو هستم .
مجددا درگذشت نویسندە و شاعر و مجاهد انقلابی حمید اسدیان را به شما و تمامی همرزمانم در سازمان مجاهدین خلق ایران و مقاومت عادلانه ایران تسلیت می گویم.


باباشیخ حسینی
۲۵ آذر ۱۳۹۹