Instagram

در یک خودکشی اسفبار دیگر در حاکمیت پلید آخوندی، عصر روز پنجشنبه یک زن ۳۲ساله در تهران خود را جلو قطار در حال حرکت در متروی دروازه دولت انداخت وجان سپرد.

خودکشیهای فزاینده به‌خصوص در بین زنان و جوانان، محصول مستقیم فقر، تحقیر و سرکوب مردم توسط دیکتاتوری آخوندی است.