پرویز خزایی: بازگشایی دفتر شورای ملی مقاومت در واشنگتن