طنز نوحه – خامنه ای بعد از قاسم سلیمانی و فخری زاده