پیام رئیس جمهور برگزیده مقاومت به کنفرانس در سنای آمریکا