سخنرانی خانم مریم رجوی در اجلاس میاندوره‌ای شورای ملی مقاومت