فعالیت‌های کانون‌های شورشی در تحریم انتخابات قلابی رژیم آخوندی

نصب پوستر و توزیع تراکت مسعود و مریم رجوی و دیوارنویسی با شعار رای من سرنگونی و تحریم انتخابات قلابی توسط کانون‌های شورشی