خبرهای تکمیلی از تهاجم وحشیانه و به رگبار بستن مردم روستای دره تنگ الشتر

بدنبال سفر رئیس قضائیه جلادان آخوند دژخیم رئیسی به لرستان و دستور او در شدت عمل علیه مردم، روز چهارشنبه نیروهای سرکوبگر یگان ویژه به مردم روستای دره تنگ کهمان برای تخریب منابع طبیعی و ساخت و سازهای آنها و قطع درختان گردو که منبع درآمد مردم است، حمله کردند و با پرتاب گاز اشک آور، مردم را با تفنگ های ساچمه ای که در قیام های ۹۶ و ۹۸ هم رژیم علیه مردم بکار برده بود، به گلوله بستند. مردم و جونان دلیر روستا برای مقابله با این یورش وحشیانه اقدام به زدن خاکریز کردند و به دفاع از روستا ومردم پرداختند. 


جوانان دلیر روستا به رسم جوانان شرکت کننده در قیام صورت هایشان را پوشاندند و با مقاومتی دلیرانه مزدوران رژیم را فراری دادند. 
در یورش وحشیانه پاسداران حداقل ۳۰ تن از زنان که جلودار بودند و ۹۰تن از مردان روستای دره تنگ کهمان با گلوله های ساچمه ای مجروح شده اند.
 حکومت آخوندی در منتهای وحشی گری شماری از مجروحان را هم بازداشت کرده که از هرگونه مداوا و رسیدگیهای پزشکی محروم هستند.
یکی از اهالی روستا که از هر دودست بشدت مجروح شده وبه بیمارستانی در اهواز منتقل شده اما خون ریزی زیادی کرده و جانش در خطر است. 
سرکرده سپاه پاسداران ناحیه الشتر برای توجیه سرکوب وحشیانه مردمی که به دفاع از اموال و درختان شان و محافظت از محیط زیست منطقه و محل زندگی خود پرداخته بودند مدعی شد:«اقدام آنها توسط برخی افراد مغرض جریان سازی شده و هدفشان ضرر به نظام بوده است». رژیم ۱۳تن از مردم را دستگیر و برای ارعاب مردم تهدید به دستگیریهای بیشتر کرده است.
رژیم آخوندی برای استمرار سرکوب و کنترل اوضاع، مزدورانی از شهرها و مناطق دیگر در الشتر مستقر کرده است. 
رزیم جاده کهمان به الشتر را بسته و از مقابله و مقاومت جانانه مردم دره تنگ و بالا گرفتن خشم و نفرت عمومی بشدت ترسیده است.

خانم مریم رجوی ضمن محکومیت جنایت شنیع رژیم آخوندی در سرکوب مردم کهمان، از جوانان و مردم الشتر برای کمک به مجروحان و آسیب دیدگان به ویژه زنان محروم، استمداد طلبید