همبستگی ایرانیان آزاده با اعتراضات گسترده در داخل میهن

 

 

ایرانیان آزاده، اشرف نشانان در کشورهای مختلف، در روز اول ماه می روز جهانی کارگر با برگزاری تظاهرات و تجمع و شرکت در راهپیمایی‌ها، همبستگی خود را با اعتراضات گسترده کارگری علیه ظلم و ستم آخوندی اعلام کردند.

 

برلین

تظاهرات ایرانیان روز کارگر-2 تظاهرات ایرانیان روز کارگر-2تظاهرات ایرانیان روز کارگر-2

 

مونیخ

هامبورگ

تظاهرات ایرانیان روز کارگر-2تظاهرات ایرانیان روز کارگر-2

 

اشتوتگارت

تظاهرات ایرانیان روز کارگر-2

 

برمن

 

تظاهرات ایرانیان روز کارگر-2