به آتش کشیدن پایگاه بسیج سپاه پاسداران و تصاویر منحوس سران رژیم توسط کانون‌‌های شورشی

به آتش کشیدن پایگاههای بسیج سپاه پاسداران و تصویر منحوس خمینی، خامنه ای و قاسم سلیمانی توسط کانون‌های شورشی