فعالیتهای کانونهای شورشی و هواداران مجاهدین – فراخوان به تحریم انتخابات 

 

طی هفته سوم اردیبهشت، هواداران مجاهدین و کانون‌های شورشی در سراسر ایران از طریق نصب بنر و پلاکارد، دیوار نویسی و توزیع تراکت به تحریم انتخابات نمایشی ریاست جمهوری آخوندها فراخوان دادند. 

 

این فعالیتها علاوه بر مناطق مختلف تهران بزرگ، منجمله در اصفهان، شیراز، کرمان، ایلام، قم، تبریز، قزوین، خرم‌آباد، رشت، اهواز، زاهدان، کرمانشاه، قائم‌شهر، چابکسر، سنندج، آستانه اشرفیه، بهبهان، سبزوار، اسفراین، بجنورد، دورود، مشگین‌شهرو شهریار صورت گرفت. 

از جمله شعارهایی که در تراکتها، پلاکاردها و دیوار نویسی آمده بود: «تحریم نمایش انتخابات یک وظیفه میهنی است»، «مریم رجوی: نه به حاکمیت آخوندها، نه به استبداد مذهبی، نه به اختناق و غارت، آری به جمهوری دموکراتیک»، «مریم رجوی: تحریم سراسری انتخابات رژیم توسط مردم ایران، پاسخ به قاتلان ۱۵۰۰ شهید قیام آبان است»، «مریم رجوی: آنچه در کمین آخوندهاست، قیام و سرنگونی‌ست»، «مسعودرجوی: سرنوشت ایران نه در صندوق رأی آخوندها، بلکه در قیام فرزندان رشیدش نوشته میشود»، «رأی من سرنگونی، آری به جمهوری دمکراتیک»، «رأی بی رأی، درود بر رجوی»، «مسعود رجوی: رأی ما سرنگونی و تحریم انتخابات قلابی»، «دمکراسی آزادی، با مریم رجوی»، «رأی هر کارگر سرنگونی نظام پلید آخوندی».

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰(۹ مه ۲۰۲۱) 
 

image002 (1) 
 

تهران - فعالیتهای هواداران مجاهدین و کانون‌های شورشی - فراخوان به تحریم نمایش انتخابات رژیم - هفته سوم اردیبهشت ۱۴۰۰
 

image002 (1)

تهران - فعالیتهای هواداران مجاهدین و کانون‌های شورشی - فراخوان به تحریم نمایش انتخابات رژیم - هفته سوم اردیبهشت ۱۴۰۰
 

image002 (1)

 

تهران - فعالیتهای هواداران مجاهدین و کانون‌های شورشی - فراخوان به تحریم نمایش انتخابات رژیم - هفته سوم اردیبهشت ۱۴۰۰
 

image002 (1)

 

تهران - فعالیتهای هواداران مجاهدین و کانون‌های شورشی - فراخوان به تحریم نمایش انتخابات رژیم - هفته سوم اردیبهشت ۱۴۰۰
 

image002 (1)

تهران - فعالیتهای هواداران مجاهدین و کانون‌های شورشی - فراخوان به تحریم نمایش انتخابات رژیم - هفته سوم اردیبهشت ۱۴۰۰
 

image002 (1)

تهران - فعالیتهای هواداران مجاهدین و کانون‌های شورشی - فراخوان به تحریم نمایش انتخابات رژیم - هفته سوم اردیبهشت ۱۴۰۰
 

image002 (1)

مشهد - فعالیتهای هواداران مجاهدین و کانون‌های شورشی - فراخوان به تحریم نمایش انتخابات رژیم - هفته سوم اردیبهشت ۱۴۰۰
 

image002 (1)

سبزوار - فعالیتهای هواداران مجاهدین و کانون‌های شورشی - فراخوان به تحریم نمایش انتخابات رژیم - هفته سوم اردیبهشت ۱۴۰۰

 image002 (1)


اصفهان - فعالیتهای هواداران مجاهدین و کانون‌های شورشی - فراخوان به تحریم نمایش انتخابات رژیم - هفته سوم اردیبهشت ۱۴۰۰
 

image002 (1)

کرمان - فعالیتهای هواداران مجاهدین و کانون‌های شورشی - فراخوان به تحریم نمایش انتخابات رژیم - هفته سوم اردیبهشت ۱۴۰۰
 

image002 (1)

شیراز - فعالیتهای هواداران مجاهدین و کانون‌های شورشی - فراخوان به تحریم نمایش انتخابات رژیم - هفته سوم اردیبهشت ۱۴۰۰
 

 

اسفراین، بجنورد و فریمان - فعالیتهای هواداران مجاهدین و کانون‌های شورشی - فراخوان به تحریم نمایش انتخابات رژیم - هفته سوم اردیبهشت ۱۴۰۰

 

تبریزوقزوین - فعالیتهای هواداران مجاهدین و کانون‌های شورشی - فراخوان به تحریم نمایش انتخابات رژیم - هفته سوم اردیبهشت ۱۴۰۰
 

خرم آباد و دورود - فعالیتهای هواداران مجاهدین و کانون‌های شورشی - فراخوان به تحریم نمایش انتخابات رژیم - هفته سوم اردیبهشت ۱۴۰۰
 

شهریار و مشگین شهر - فعالیتهای هواداران مجاهدین و کانون‌های شورشی - فراخوان به تحریم نمایش انتخابات رژیم - هفته سوم اردیبهشت ۱۴۰۰
 

رشت - فعالیتهای هواداران مجاهدین و کانون‌های شورشی - فراخوان به تحریم نمایش انتخابات رژیم - هفته سوم اردیبهشت ۱۴۰۰

 

اهواز و قائم‌شهر - فعالیتهای هواداران مجاهدین و کانون‌های شورشی - فراخوان به تحریم نمایش انتخابات رژیم - هفته سوم اردیبهشت ۱۴۰۰

 

آستانه اشرفیه - فعالیتهای هواداران مجاهدین و کانون‌های شورشی - فراخوان به تحریم نمایش انتخابات رژیم - هفته سوم اردیبهشت ۱۴۰۰
 

بهبهان - فعالیتهای هواداران مجاهدین و کانون‌های شورشی - فراخوان به تحریم نمایش انتخابات رژیم - هفته سوم اردیبهشت ۱۴۰۰
 

زاهدان - فعالیتهای هواداران مجاهدین و کانون‌های شورشی - فراخوان به تحریم نمایش انتخابات رژیم - هفته سوم اردیبهشت ۱۴۰۰
 

کرمانشاه - فعالیتهای هواداران مجاهدین و کانون‌های شورشی - فراخوان به تحریم نمایش انتخابات رژیم - هفته سوم اردیبهشت ۱۴۰۰