حسین پویا: بزک نمیر ...

 

بزک نمیر ...

بزک نمیر واکسن میاد

از چین و از خُتَن میاد

 

واکسن ساخت روسیه

با قیمت خَفَن میاد

 

بزک بزن، بخوان، بپر

واکسن شیخ حسن میاد

 

واکسن ساخت نمکی

با بوی نسترن میاد

 

مژده به اهل اختلاس

فرصت چاپیدن میاد

 

برای شخص سیدعلی

از آمریکا "پادتن" میاد

 

بزک نمیر واکسن میاد

از کشور دشمن میاد

 

ایران دچار کروناس

رئیسی با "رَسَن" (طناب) میاد

 

ویروس چینی برای

کشتن مرد و زن میاد

 

از کره هم یواشکی

موشک نقطه زن میاد

 

واکسن چینی در عوض

سوار ناوشکن میاد

 

برای آخوند بسیج

بنفشه و روغن میاد

 

بزک نمیر واکسن میاد

از جیب شیخ حسن میاد

 

شیخ حسن  پلید    با

وعده ی سرخرمن میاد