تظاهرات در کانادا - محکوم کردن سیرک انتخاباتی خامنه‌ای

 

جمعی از حامیان مقاومت در اتاوا با برگزاری یک تظاهرات در مقابل پارلمان فدرال، راه اندازی سیرک انتخاباتی خامنه‌ای را محکوم کردند.

 

 

 

تظاهرات کانادا علیه سیرک انتخاباتی رژیم-1 

تظاهرات کانادا علیه سیرک انتخاباتی رژیم-1

تظاهرات کانادا علیه سیرک انتخاباتی رژیم-1

تظاهرات کانادا علیه سیرک انتخاباتی رژیم-1