کارزار جهانی تحریم سیرک انتخابات رژیم - آلمان


 در ادامه کارزار جهانی تحریم سیرک انتخاباتی رژیم آخوندی، ایرانیان آزاده و  حامیان مقاومت در شهرهای مختلف آلمان با برگزاری تظاهرات و تجمع این سیرک مسخره فاشیسم مذهبی ولایت فقیه را محکوم کردند.

 

 

کلن

تحریم انتخابات توسط هواداران مجاهدین-2 تحریم انتخابات توسط هواداران مجاهدین-3تحریم انتخابات توسط هواداران مجاهدین-4 تحریم انتخابات توسط هواداران مجاهدین-5

تحریم انتخابات توسط هواداران مجاهدین-5

مونستر

تحریم انتخابات قلابی خامنه‌ای-1

تحریم انتخابات قلابی خامنه‌ای-1 

اشتوتگارت

 

مونیخ