به آتش کشیدن پایگاههای بسیج سپاه پاسداران، تصاویر خمینی، خامنه ای و قاسم سلیمانی

 

 

پیام‌ کانون‌های شورشی

برادر نام من را بنویس.

بند از بند این حکومت کثیف خواهم گسست

 

 


به آتش کشیدن پایگاه بسیج سپاه پاسداران ضدامام حسن عسگری در تهران

به آتش کشیدن تصویر منحوس خمینی، خامنه‌ای و قاسم سلیمانی در تهــران

به آتش کشیدن پایگاه بسیج سپاه پاسداران خصم چهارده معصوم در اصفهان

به آتش کشیدن کمیته غارت و چپاول کمیته امداد خمینی ملعون در اهــواز

به آتش کشیدن تصویر جلاد قاسم سلیمانی در اهــواز

به آتش کشیدن دفتر کانون مداحان  و اداره تبلیغات ضداسلامی  درســاوه

به آتش کشیدن بسیج ضددانش‌آموزی در ســبزوار

به آتش کشیدن تصویر منحوس خمینی و خامنه‌ای درلاهیجان

به آتش کشیدن تصویر جلاد قاسم سلیمانی در همــدان

به آتش کشیدن تصویر جلاد قاسم سلیمانی در کرمان