تهاجم کانون‌های شورشی به مراکز سرکوب رژیم به‌مناسبت سالمرگ خمینی دجال


به آتش کشیدن تصویر منحوس خمینی و پایگاههای بسیج سپاه پاسداران به مناسبت سالمرگ خمینی دجال توسط کانون‌های شورشی